The South African
Military History Society

Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese VerenigingMilitary History Journal
Vol 1 No 1 - December 1967

Dekoratie Voor Trouwe Dienst
(THE D.T.D.)

by D. R. FORSYTH

The Dekoratie Voor Trouwe Dienst was instituted in terms of Government Notice No.2307 dated 21st December 1920 published in the Union of South Africa Government Gazette of 24th December 1920. This Government Notice, printed in the old Nederlands or 'hoog hollands' is reproduced below:

* No.2307.) (21 Desember 1920.

REGULATIES VOOR DE TOEKENNING VAN EEN DEKORATIE, MEDALJE, EN LINT VOOR WONDEN, AAN LEDEN VAN DE UNIE VERDEDIGINGSMACHT VOOR DIENST IN DIE REPUBLIKEINSE BURGERMACHTEN GEDURENDE DE ANGLO-BOEROORLOG, 1899-1902.

Het heeft Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-generaal-in-Rade behaagd om, krachtens subartikel (q) van artikel honderd zestien van de Zuid-Afrika Verdedigingswet, 1912, regulaties vast te stellen voor de toekenning aan burgers van die Unie, de dienst doen in de Unie Verdedigingsmacht of gehouden zijn alzo dienst te doen indien voor persoonlike dienst in tijd van oorlog opgeroepen onder de bepalingen van de Zuid-Afrika Verdedigingswet, 1912, en die gedurende de Anglo-Boeroorlog, 1899-1902, in de militaire machten van de voormalige Regeringen van de Zuidafrikaanse Republiek en van de Oranje Vrijstaat trouwe dienst hebben bewezen als burgers van voormelde Republieken, van--
(a) een dekoratie voor trouwe dienst voor officieren van gemelde machten, die onderscheiden en voortreffelike dienst hebben bewezen gedurende bedoelde oorlog;
(b) een medalje voor alle rangen van gemelde machten, die militaire dienst hebben gedaan gedurende bedoelde oorlog;
(c) een lint voor leden van gemelde machten, die wonden hebben opgedaan in gevecht gedurende bedoelde oorlog;
zoals uiteengezet in nevensgaande bijlage.

BIJLAGE

(a) DEKORATIE VOOR TROUWE DIENST, ANGLO-BOEROORLOG, 1899-1902.

Officiers Dekoratie

1. Een dekoratie, te worden genoemd de "Dekoratie voor Trouwe Dienst, 1899-1902," wordt hiermede ingesteld voor toekenning aan die officieren van de strijdmachten van de Zuidafrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat, welke, als burgers van die Staten, gedurende de Anglo-Boeroorlog, 1899-1902, onderscheiden en voortreffelike dienst in die strijdmachten hebben bewezen en tans als burgers van de Unie van Zuid-Afrika, in de Unie Verdedigingsmacht dienst doen of gehouden zijn alzo dienst te doen indien daartoe opgeroepen onder de Zuid-Afrika Verdedigingswet, 1912.

Beschrijving van Medalje.

2. De dekoratie zal van zilver en cirkelvormig zijn en zal op de ene zijde hebben het Wapen van de Zuidafrikaanse Republiek en de woorden "Voor Trouwe Dienst, 1899-1902"; op de andere zijde het Wapen Van de Orange Vrijstaat en de woorden "Voor Trouwe Dienst, 1899-1902," en op de rand ervan de naam en rang van de ontvanger.

Lint.

3. De kleur van het lint zal zijn rood, groen, blauw, oranje en wit.

Voorwaarden van Toekenning.

4. De dekoratie kan toegekend worden aan officieren van de strijdmachten van de Zuidafrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat, wier diensten gedurende de Anglo-Boeroorlog, 1899-1902, van zo een Voortreffelike aard waren dat zij, naar oordeel van de Minister van Verdediging, speciale erkenning verdienen.

Bekendmaking in Staatskoerant.

5. De namen van alle officieren aan wie de Minister van Verdediging deze dekoratie mocht toekennen zullen in die Staatskoeront gepubliceerd worden. Officieron aan wie deze dekoratie toegekend gerechtigd zijn op 'n navoeging acbter hun namen van de letters D.T.D.

Verbeuring.

6. Ten einde de eervolle onderscheiding van deze dekoratie te bewaren wordt het bepaald dat indien iemand, aan wie de officiersdekoratie toegekend is, veroordeeld wordt wegens verraad, lafhartigheid of enig schandelike misdaad, hij dan de dokoratie onmiddellik zal verbeuren. De Minister van Verdediging zal de enige beoordelaar sijn of het gedrag van de houder van deze dekoratie van zo een aard is om de verbeuring ervan to rechtvaardigen. Van de verbeuring van deze dekoratie, evenals van de toekenning ervan, zal behoorlik kennis worden gegeven in de Staatskoerant.

Teruggave.

7. De Minister van Verdediging zal de bevoegdheid hebben om een officiersdekoratie, die verbeurd is, terug te geven indien de omstandigheden in verband met de zaak zodanige teruggave rechtvaardigen.

(b) MEDALJE VOOR DE ANGLO-BOEROORLOG, 1899-1902.

1. Deze onderscheidingsmedalje zal toegekend worden, ter erkenning aan dienst gedurende de Anglo-Boeroorlog, 1899-1902, bewezen deur die officieren en leden van de strijdmachten van de Zuidafrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat, welke burgers waren van die Staten en tans, als burgers van de Unie van Zuid-Afrika, in de Unie Verdedigingsmacht dienst doen of gehouden zijn also dienst te doen indien daartoe opgeroepen onder de Zuid-Afrika Verdedigingswet, 1912.

Beschrijving van Medalje.

2. De medalje zal genoemd worden "De Zuidafrikaanse Republiek- en Oranje Vrijstaat Oorlogsmedalje," zal van zilver en cirkelvormig zijn en zal op de ene zijde hebben het Wapen van de Zuidafrikaanse Republiek en de woorden "Anglo-Boeroorlog, 1899-1902"; op de andere zijde het Wapon van de Oranje Vrijstaat en de woorden "Anglo-Booroorlog, 1899-1902," en op de rand ervan de naam en rang van de ontvanger.

Lint.

3. De kleur van het lint zal sijn groen, rood, wit, blauw en oranje.

.Aan Wie uit te Reiken.

4. Mits de aanvragen door de Minister van Verdediging goedgekeurd worden, zal de medalje toegekend worden aan alle officieren en leden van de strijdmachten van de Oranje Vrijstaat en de Zuidafrikaanse Republiek, die werkelik bij die machten te velde dienst deden tussen 11 Oktober 1899 en 31 Mei 1902 (beide datums inbegrepen) en als leden van die machten aanbleven tot 31 Mei 1902.

Aanvragen.

5. Aanvragen voor de toekenning van deze medalje moeten ingediend worden bij de Adjudant-generaal, Unie Verdedigingsmacht, en moeten de volgende biezonderheden bevatent:--
(a) Volle naam en rang.
(b) Strijdmacht, kommando of kommando's bij welke de applikant dienst deed.
(c) Datums tussen welke dienst gedaan word.
(d) Plekken of distrikt waar dienst gedaan word.
(e) Namen van kommandanten of veldkornetten, onder wier bevel de applikant stond.
(f) Veldslagen of gevechten alvaar de applikant tegenwoordig was.

Aanvragen moeton, indien mogelik, gecertificeerd worden door een officier, kommandant of veldkornet, onder wiens bevel de applikant stond, of, zo dit niet mogelik is, dan door twee prominente burgers die bekend zijn met de diense door de applikant bewezen.

(c) LINT VOOR VERWONDING OPGEDAAN GEDURENDE DE ANGLO-BOEROORLOG, 1899-1902.

1. Die onderscheidingslint zal toegekend worden aan die officieren en leden van de strijdmachten van de Zuidafrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat, welke, als burgers van die Staten, gedurende de Anglo-Boeroorlog in gevechte gewond worden tussen 11 Oktobor 1899 en 31 Mei 1902, en tans, als burgers van de Unie van Zuid-Afrika, in de Unie Verdedigingsmacht diense doen of gehouden zijn alzo dienst te doen indien daartoe opgeroepen onder de Zuid-Afrika Verdedigingswet, 1912.

Beschriijving.

2. De kleur van het lint zal zijn rood, groen, wit, oranje en blauw.

Hoe te Dragen.

3. Het lint zal op de linkerborse gedragen worden onmiddellik volgende op het lint van de Anglo-Boeroorlogmedalje en zal ander-halfduim breed zijn.

Aanvragen.

4. Een certifikaat en het betrekkelik lint zullen door de Adjudant-generaal, Unie Verdedigingsmacht, uitgereikt worden aan alle officieren en leden van de strijdmachten van de Zuidafrikaansse Republiek en de Oranje Vrijstaat, die in gevecht gewond worden terwijl diensstdoende bij die machten tusson 11 Oktober 1899 on 31 Mei 1902, mits hun aanvragen door de Minister van Verdediging goedgekeurd worden.

Certifikaat.

5. Aanzoeken om een certifikaat en lint moeten de volgende biezonderheden aangeven :--
(a) Volle naam.
(b) Kommando of strijdmacht bij welke dienst gedaan word.
(c) Datums van dienst.
(d) Plaats of distrikt waar dienst gedaan word tijdens verwonding.
(e) Aard van verwonding.
(f) Datum van verwonding.
(g) Ook moet, wanneer mogelik, bij de aanvraag ingesloten worden een certifikaat verstrekt door:--
(1) de kommandant of andere officier onder wiens bevel de applikant stond tijdens verwonding; of
(2) een geneeskundige; of
(3) een predikant, die met het geval bekend is; of
(4) een ander verantwoordlike persoon, die de aanvraag zal kunnen steunen.

The award was to Officers of the Forces of the South African Republic and the Orange Free State who, being burgers of those States, rendered distinguished and specially meritorious services during the South African War of 1899-1902.

During the war an instruction went out to Commandants, Field Cornets and Assistant Field Cornets instructing them to record the names of members of their forces who distinguished themselves in the field.

The names were to be sent to the War Council for confirmation and publication in the "Staats Courant". A medal was to be awarded after conclusion of hostilities, but as the Republican forces were defeated no medal was issued.

However, in 1913, Colonel Skinner, Commandant of the Military School in Bloemfontein, Orange Free State Province, South Africa, remarked on the sad fact that some of the officers present, who had fought so valiantly in the Republican Forces, were without medal ribbons whilst their brother officers attending the course, who had served on the British side, were all well decorated.

Colonel Skinner subsequently made representations to Defence Headquarters to have this omission rectified but, due to the outbreak of the 1914-1918 World War, nothing was done about the matter until 1920.

The Government of the Union of South Africa then instituted this Decoration, known as the D.T.D., and also a medal for military service during the war to be known as the "Anglo-Boere Oorlog Medalje" (the Anglo-Boer War Medal). A wound riband to members of the Republican Forces who had received wounds in action, was also provided for. Researches have shown that 591 of the Decorations were awarded to the recipients listed by names and ranks hereunder:

DEKORATIE VOOR TROUWE DIENST

Extracted by the Africana Museum, Johannesburg, from The Union of South Africa Official Year Books, Nos. 6-10.

MEDAL ROLL

Name Rank Name Rank Name Rank
Ackerman, J. M.KommandantBotha, D. H.VeldkornetBuys, S. B.Kommandant
Alberts, H. A.Ass. VeldkornetBotha, D. H.Ass. Veldkornet  
Alberts, H. A.Vecht GeneraalBotha, G. R.KapteinCampher, C.J.Kaptein en Adj.
Alberts, J. J.KommandantBotha, G. S.VeldkornetCarr, W. C.Veldkornet
Alberts, S. F.KommandantBotha, H. N. W.KommandantColliers, J. C.Vecht Generaal
Albrecht, R. F. W.KommandantBotha, J. D. L.KommandantClaasen, G. M.Vecht Generaal
Alleman, F. S.Lager KommandantBotha, J. P.Luitenant en AdjudantCloete, C. W.Luitenant
  Botha, J. R.VeldkornetCoetzee, A. L.Veldkornet
Badenhorst, A. J. H.Ass. VeldkornetBotha, L.Kommandant Gen.Coetzee, G.J.Kaptein
Badenhorst, A. D.Lager KommandantBotha, L. A. J.Ass. VeldkornetCoetzee, J. C.Luitenant en Adjudant
Badenhorst, B. K. de L.Ass. VeldkornetBotha, L. P. H.KommandantCoetzee, J. C.Veldkornet
Badenhorst, C. H.KapteinBotha, P. R.Vecht GeneraalCoetzee, W. A. D.Luitenant
Badenhorst, F. J.Ass. VeldkornetBotha, S. C.KapteinCollins, W. R.Luitenant
Badenhorst, L. P. J.VeldkornetBotha, W. J.VeldkornetCronje, A. P.Veldkornet
Badenhorst, P. J.LuitenantBotha, W. J.VeldkornetCronje, I. J.Veldkornet
Badenhorst, P. J.Ass. VeldkornetBothma, A. C.KommandantCronje, F. J.Veldkornet
Bam, J. A.VeldkornetBouwer, B. D.KommandantCronje, F. R.Kommandant
Barends, W.VeldkornetBouwer, H. S. J.Ass. VeldkornetCronje, P. A.Generaal
Bean, E.LuitenantBouwer, H. W.Ass. VeldkornetCronje. P. A.Kommandant
Beeslaar, J. F.Veldkornet  Crowther, J.Vecht Generaal
Behr, J. C.VeldkornetBrand, G. A.Ass. HoofkommandantCrowther, R. F. A.Luitenant
Bester, A. J.KommandantBreedt, J. A.Luitenant  
Bester, H.VeldkornetBreytenbach, B. H.KommandantDames, P. A.Kaptein
Bester, T. C. de K.VeldkornetBreytenbach, F. G.VeldkornetDannhauser, A. G.Veldkornet
Beukes, G. J.Ass. VeldkornetBreytenbach, H. J. S.Ass. VeldkornetDannhauser, C. J.Luitenant
Bezuidenhout, A. J.VeldkornetBreytenbach, H.Ass. VeldkornetDannhauser, G. F.Ass. Veldkornet
Bezuidenhout, C. J.VeldkornetBreytenbach, J. J. M.Vecht GeneraalDavel, J. F.Veldkornet
Bezuidenhout, J. A. J.KommandantBreytenbach, M. S.VeldkornetDavel, O. A. I.Kommandant
Biccard, J.VeldkornetBrink, A. J. E.VeldkornetDe Beer, H.Ass. Veldkornet
Blignaut, H. J.KommandantBrink, C.Kaptein en Adj.De Beer, J. C.Luitenant en Adjudant
Bodenstein, H. P.VeldkornetBrink, C.VeldkornetDe Beer, J. F.Kommandant
Booyens, A. J.VeldkornetBrink, G. H.LuitenantDe Beer, M. J.Kaptein
Borrius, J. P.KommandantBrink, J. N.Veldkornet en Adj.De Bruyn, J. D. T.Ass. Veldkornet en Adj.
Boshoff, A. G.VeldkornetBrink, M. B.KapteinDe Hart, G. C. van N.Luitenant
Boshoff, A. J.LuitenantBrink, M. C. P.Kaptein en Adj.De Jager, H.Majoor Hoof Staf-Offisier
Boshoff D. J.Ass. VeldkornetBrits, C. J.Ass. Kommandant Gen  
Boshoff L. P.Ass. VeldkornetBritz, R. J. F.Kaptein en Adj.De Jager, L. T.Kaptein
Boshoff N. J.LuitenantBruwer, C. P.VeldkornetDe Jager, L. W.Ass. Veldkornet
Boshoff, W. H.LuitenantBuitendag, F. W. C.Ass. VeldkornetDe Jager, L.Ass. Veldkornet
Bosman, J. U. K.LuitenantBurger, J. A.Kaptein en Adj.De Jager, M. J.Kaptein
Botha, C. J.Kaptein en Adj.Burgers, P. F. J. T.Luitenant SekretarisDe Jager, P. L.Kaptein en Adj.

Name Rank Name Rank Name Rank
De Kock, J. H.VeldkornetHafner P. AKapteinLuitingh, H. C.Luitenant en Adj
De Lange, A. D.Ass. VeldkornetHancke C. H.Ass. VeldkornetLyon, G.Veldkornet
De Lange, L. P.KapteinHatting B. C.Ass. Veldkornet  
De la Rey, J. H.Ass. Kommandant GeneraalHatting J. J. G.Ass. HoofkommandantMaartens, C. B.Kaptein
  Hattingh, F. J. W. J.Ass. HoofkommandantMalan, D. J.Luitenant
De la Rey, J. HKommandantHeiberg A. C.Luitenant en Adj.Malan, H. F.Luitenant
De la Rey, P.VeldkornetHeijnike J. C.Luitenant en Adj.Malan, P. J.Kaptein
De Villiers, J. J.VeldkornetHenderson P. F.VeldkornetMalherbe, D. G.Krygskommmissaris
De Villiers, P. H.VeldkornetHickey W. A.LuitenantMarais, D. P.Veldkornet
De Villiers, W. H.VeldkornetHilhorst, H.Luitenant en Adj.Maree, G. P.Kaptein en Adj.
De Vos, P. W.KommandantHoffman M. C.LuitenantMaree, J. M.Kommandant
De Waal, G. M.KapteinHoll, G. W.VeldkornetMaree, J. S.Ass. Veldkornet
De Wet, G. C.LuitenantHollebrands M.Kaptein en Adj.Marks, J.Luitenant en Adj.
De Wet, H. C.KapteinHorn, J. W.Ass. VeldkornetMarnewick, J. J.Kommandant
Dommisse, M. J.Luitenant en Adj.Hugo, G. J.LuitenantMartins, J. T.Kommandant
Donges, T. A.VeldkornetHuman, J. B. W.KommandantMeijer, C. H.Luitenant
Douthwaite, C. M.Vecht GeneraalHuman, J. J. P. W.Ass. Veldkornet en Adj.Meintjes, S. W.Kaptein
Dreyer, T.Kommandant  Mentz, Kaptein Hoof Staf Offisier
Du Plessis, P. J. W.VeldkornetHuman, M. G.Veldkornet en Adj.Mentz, HVeldkornet
Du Plooy, P. W.Kommandant  Meyer, C. F.Ass. Veldkornet
Du Preez, P. J.VeldkornetJacobsz, F. P.KommandantMeyer, H. F.Kommandant
Duraan, R. A.Luitenant en Adj.Jacobsz, JKaptein en Adj.Meyer, I. J.Luitenant
Du Toit, A. F.KommandantJansen, C. A. J.VeldkornetMeyer, J. G.Kommandant
Du Toit, A. P.VeldkornetJones, J. G.KommandantMeyer, L. J.Ass. Kommandant Generaal
Du Toit, H. S. D.KapteinJonker, A. JLaager Kommandant  
Du Toit, J. A.Ass. Veldkornet en Adj.Jonker, D. J.KommandantMeyer, N. W. P.Veldkornet
Du Toit, J. J.VeldkornetJonker, J. D.LuitenantMeyer, N. J.Luitenant en Adjudant
Du Toit, J. J. P.Luitenant en Adj.Jooste, J. C.LuitenantMeyer, T. C. GKommandant
Du Toit, J. O. D.VeldkornetJooste, J. P.MajoorMeyer, W. J.Ass. Veldkornet
Du Toit, L. J. C.VeldkornetJooste, T.KapteinMeyer, W. J. H. J.Veldkornet
Du Toit, S. P.Vecht GeneraalJordaan, J. F.Ass. Vecht GeneraalMinaar, P. E.Veldkornet
Du Toit, W. F.Veldkornet en Adj.Jordaan, L. R.Veldkornet en Adj.Moller, C. T.Kaptein
Dyason, J.Kaptein en Adj.Jordaan, M. J.KapteinMoller, P. W.Kommandant
  Joubert, C. J. J.VeldkornetMoolman, H. FAss. Veldkornet
Ebersohn, C. A.Kaptein en Adj.Joubert, J. A.KommandantMoolman, J. H.Ass. Veldkornet
Emmett, J. J. C.Vecht GeneraalJoubert, J. H.Luitenant en Adj.Moolman, H. J.Veldkornet en Adj.
Engelbrecht, G. J.VeldkornetJoubert, S. J.VeldkornetMorgan, W. J.Luitenant
Enslin, B.Luitenant  Mostert, C. HVeldkornet
Erasmus, A. S. D.LuitenantKamffer, H. J.VeldkornetMostert, J. F. W.Kommandant
Erasmus, C. J.Luitenant en Adj.Keeve, M. F.VeldkornetMouton, P. W.Veldkornet
Erasmus, J. L. P.KommandantKelly, T. A.KapteinMouton, W. J.Kommandant
Erasmus, P. J.LuitenantKemp, M. G.VeldkornetMulder, F. S.Ass. Veldkornet
Erasmus, P. L.VeldkornetKeyter, H. C.KommandantMuller, C. H.Ass. Kommandant Generaal
Esselen, L.KapteinKirsten, J. R. F.Kommandant  
  Kleynhans, H. J.VeldkornetMuller, C. J.Kommandant
Ferreira, A. J.VeldkornetKlootwijk, A. H.Ass. VeldkornetMuller, P. A.Kaptein en Adj.
Ferreira, I. S.MajoorKloppers, S. P.VeldkornetMyburgh, M. W.Vecht Generaal
Flemming, D. F. H.KommandantKock, P. R.KommandantMyburgh, W.Luitenant
Floor, A. C.LuitenantKoen, J. J.Kommandant  
Fouche, J. H.VeldkornetKolbe, F. F.KapteinNagel, J. R.Veldkornet
Fouche, W. D.KommandantKolbe, W. J.GeneraalNaude, C. D.Veldkornet
Froneman, C. C.VeldkornetKoster, F. W.LuitenantNaude, J. C.Kommandant
Froneman, J. C.VeldkornetKotzee, J. J. S. M.VeldkornetNaude, J. J.Kaptein
Froneman, P. A.VeldkornetKrause, L. E.KommandantNaude, S. P.Kaptein
Fourie, A. P.Ass. VeldkornetKrige, P.S.Kaptein en Adj.Neethling, A. M.Majoor
Fourie, J.VeldkornetKriegler, J. C.KommandantNel, C. J.Veldkornet
Fourie, J. C.KapteinKrog, P. J. F.KommandantNel, F. P.Luitenant en Adj.
Fourie, J. J.VeldkornetKroon, T.KapteinNel, H. J.Ass. Veldkornet en Adj.
Furstenburg, F. J. D.VeldkornetKruger, G. H.LuitenantNel, J. H.Kaptein en Adj.
  Kruger, J. A. D.KommandantNel, L. C.Veldkornet
Gehle, J. W.Luitenant  Nell, G. J.Luitenant
Geldenhuys, J.VeldkornetLandaman, K. P.LuitenantNell, P. R.Veldkornet
Geyser, A. H.VeldkornetLeahy, J. W.Ass. VeldkornetNiehaus, J. G.Veldkornet
Geyser, L. J.Luitenant en Adj.Leibrandt, M. J.LuitenantNieuwoudt, T. K.Vecht Generaal
Gildenhuys, B. P.LuitenantLeliveld, A. J.VeldkornetNolte, L. R.Kommandant
Greef, G. J.Kaptein en Adj.Lemmer, H. J. R.Ass. VeldkornetNussey, A. H. M.Veldkornet
Grey, H. C.Luitenant en Adj.Lemmer, H. R.Kaptein  
Grey, W. P.VeldkornetLemmer, J. C.Ass. VeldkornetOberholzer, D. C.Veldkornet
Greyling, A. J.VeldkornetLemmer, L. A. S.Vecht GeneraalOberholzer, H. S.Kaptein
Greyling, B. C.VeldkornetLemmer, L. B.VeldkornetObermeyer, A. P.Luitenant
Greyling, J. F.Ass. VeldkornetLens, D.VeldkornetOelrich, H. E. B.Ass. Veldkornet en Adj.
Grobbelaar, J. A.Ass. VeldkornetLeonard, F. J.Ass. VeldkornetOlen, C. L.Kaptein
Grobbelaar, J. H. P.VeldkornetLe Roux, P. C.Veldkornet en Adj.Olivier, C. H. H.Kommandant
Grobbelaar, N. C.Veldkornet en Adj.Liebenberg, P. J.Vecht GeneraalOlivier, H. J.Ass. Veldkornet en Adj.
Grobbelaar, N. J.Veldkornet en Adj.Liversage, J. P. J.LuitenantOlivier, J. H.Ass. Hoof. Komdt.
Grobler, H. S.KommandantLourens, C. J.Ass. Veldkornet en Adj.Olivier, J. H. C.Luitenant en Adj.
Grobler, J. J.VeldkornetLouw, A. G. W.KommandantOlivier, J. L.Veldkornet
Grobler, J. L.Vecht GeneraalLouw, D. J.Luitenant en Adj.Olivier, O. J.Kommandant
Grobler, J. N. H.Vecht GeneraalLouw, J. H.VeldkornetOosthuizen, P. P.Veldkornet
Grobler, L. C.VeldkornetLouw, J. W.VeldkornetOosthuizen, S.Kommandant
Grobler, S.KommandantLouwrens, C. J.Luitenant en Adj.Oosthuizen, S. F.Vecht Generaal
Gronum, A. J.KapteinLubbe, G. F.LuitenantOpperman, D. J. E.Kommandant
Grothaus, H. C. W.KapteinLubbe, H. J.VeldkornetOpperman, J. D.Generaal
  Luderitz, A. H. W.Luitenant en Adj.Opperman, T. P.Veldkornet

Name Rank Name Rank Name Rank
O'Reilly, W. G.LuitenantSingleton, T. G.KapteinVan Helsdingen, J. G.Veldkornet
  Slegkamp, H. F.KapteinVon Ingen, H. A.Luitenant
Paff, P. C.KapteinSmit, A. J.VeldkornetVan Kerken, H.Ass. Veldkornet
Parker, J. W.Veldkornet en Adj.Smit, A. R.LuitenantVan Liere, M.Luitenant en Adj.
Parsons, C. H.KapteinSmit, B. J. J.VeldkornetVan Mamen, F. S.Kaptein en Adj.
Pasch, H. P. J.KapteinSmith, C.VeldkornetVan Niekerk, G. J.Ass. Veldkornet
Pelser, A. N. P.Ass. VeldkornetSmook, C. A. M.Ass. Veldkornet en Adj.Van Niekerk, H. S. W.Kommandant
Pfaff, D. M. M.LuitenantSmuts, J. C.Ass. Kommandant GeneraalVan Niekerk, M.Kaptein en Adj.
Pienaar, A. F.KapteinSmuts, T.Vecht GeneraalVan Niekerk, P. C.Kommandant
Pienaar, B. D.KapteinSnyman, E. P.VeldkornetVan Niekerk, W. V.Kaptein en Adj.
Pienaar, F. D.Luitenant en Adj.Snyman, P. J.KommandantVan Rensburg, H. J. J.Kommandant
Pienaar, F. F.LuitenantSpaarwater, H. J.Veldkornet en Adj.Van Rensburg, J. A. P.Kommandant
Pienaar, F. W.VeldkornetSpaarwater, P.Veldkornet en Adj.Van Rensburg, M. J. J.Kommandant
Pienaar, J. J.KommandantSpengler, D. de B.VeldkornetVan Rensburg, W. J.Veldkornet
Pienaar, J. J.Luitenant en Adj.Spies, L. J.VeldkornetVan Rooyen, A. P.Ass. Veldkornet
Pierce, R. H. B. B. P.KapteinSpruyt, C. J.Vecht GeneraalVan Rooyen, L.Ass. Veldkornet
Pieterse, D. J.Veldkornet en Adj.Steenkamp, C. C.Ass. VeldkornetVan Tijen, M. S. J. C.Luitenant
Pieterse, G. N.KommandantSteyn, H. J.VeldkornetVan Tonder, C. R.Veldkornet
Pieterse, W. H.LuitenantSteyn, M.VeldkornetVan Tonder, R. J. P.Kommandant
Poen, W. P. J.KapteinSteyn, P. J.Ass. VeldkornetVan Velden, D. E.Kaptein
Potgieter, E. F.VeldkornetSteyn, W.VeldkornetVan Velden, D. O.Kaptein
Potgieter, F. J.KommandantSteyn, W. H.LuitenantVan Vuuren, D. J. J.Veldkornet
Potgieter, H. P.LuitenantStoffberg, T. C.KommandantVan Vuuren, D. J. C. J.Veldkornet
Potgieter, J. A.VeldkornetStols, G. J.VeldkornetVan Vuuren, G. C. J.Veldkornet
Potgieter, J. D.Luitenant en Adj.Strauss, J. J.VeldkornetVan Vuuren, J. P. J.Veldkornet
Potgieter, J. T.VeldkornetStrauss, W. P.Kaptein en Adj.Van Vuuren, L. C. J.Luitenant en Adj.
Potgieter, P. L.Ass. VeldkornetStrijdom, C. J. J.Ass. VeldkornetVan Wijk, F. J.Luitenant
Potgieter, S. A. U.VeldkornetStrijdom, F. J.LuitenantVan Wijk, J. F.Luitenant
Poultey, W. H.Ass. Hoof KommissariaatSwanepoel, A. J.VeldkornetVan Wijk, J. H.Veldkornet
Poutsma, H. J.KapteinSwanepoel, J. S.VeldkornetVan Wijk, J. M.Veldkornet
Preller, G. S.Luitenant en Adj.Swart, A. D.Ass. VeldkornetVan Wijk, I. W. C.Veldkornet
Preller, M. H. O.VeldkornetSwart, G. M. C.KommandantVan Wyk, J. G. S.Kaptein
Pretorius, A. J.LuitenantSwart, H. B.VeldkornetVan Wyk, J. H.Veldkornet
Pretorius, A. P.KapteinSwart, H. B.Ass. VeldkornetVan Zijl F. E.Veldkornet
Pretorius, A. W. J.KapteinSwart, M. I.Ass. VeldkornetVan Zijl J. A.Vecht Generaal
Pretorius, H. C.LuitenantSwartz, P. de La R.Kaptein en Adj.Van Zyl M. S.Veldkornet
Pretorius, H. J. J.KapteinSwemmer, I. V.Kaptein en Adj.Vermaas, H. C. W.Kommandant
Pretorius, H. P. J.Kommandant  Vermaas, H. C. W.Veldkornet
Pretorius, H. S.KapteinTaljaard, J. J. F.VeldkornetVermaas, P. A.Veldkornet
Pretorius, J. L.MajoorTaljaard, P. J.VeldkornetViljoen D. J. J.Luitenant en Adj.
Pretorius, N. F.VeldkornetTaylor, T.VeldkornetViljoen P. R.Vecht Generaal
Pretorius, P. R.Luitenant en Adj.Theron, D.KapteinVisagie J. P.Ass. Veldkornet
Pretorius, W. F.KommandantTheron, W. J.Kaptein en Adj.Visser, A. P.Veldkornet
Prins, A. J. F.Kaptein en Adj.Theunissen, J. J.Ass. Veldkornet en Adj.Visser, J. H.Kommandant
Prinsloo, A. M.Ass. HoofkommandantTheunissen, M. J. V.VeldkornetVisser P. F.Veldkornet
Prinsloo, C. B.VeldkornetThring, A. L.VeldkornetVisser, S. C.Veldkornet
Prinsloo, S. J. L.Ass. VeldkornetTownsend, F.LuitenantVlok, J. P. van H.Kommandant
Pyper, S. W.KommandantTredoux, F. L.LuitenantVlok, N. J.Veldkornet en Adj.
  Truter, P. J.KommandantVogel, P. L.Ass. Veldkornet en Adj.
Quin, H. G.Luitenant en Adj.  Volschenk, C. G.Veldkornet
  Uys, H. S.Kaptein en Adj.Volschenk, J. E.Veldkornet
Rademeyer, T. C.KapteinUys, P. L.KommandantVoorendijk, J.Luitenant
Read, R. W.Luitenant  Vorster, B. J.Kommandant
Reitz, A. L.VeldkornetVan Aardt, P. W.Kaptein en Adj.Vorster, W. D.Ass. Veldkornet en Adj.
Richter, B. W.Kaptein en Adj.Van Alphen, I. N.Postmeester Generaal  
Richter, G. J.Veldkornet en Adj.Van Biljon, J. J.Ass. VeldkornetWannenburg, P. J.Kaptein en Adj.
Richter, J. A.Ass. VeldkornetVan Dam, G. C. A.Veldkornet en Adj.Wathall, R. McD.Ass. Veldkornet
Roberts, A. F. B.HoofheliografistVan Dam, G. M. J.KommandantWatkins, H. T.Ass. Veldkornet
Rocher, C. G. C.LuitenantVan der Berg, B.KommandantWatson, T. E.Veldkornet
Roos, A. J.VeldkornetVan der Berg, B.Luitenant en Adj.Weber, S. D.Ass. Veldkornet
Roos, F. J.KommandantVan der Heever, J. L.Ass. VeldkornetWeiss, K. E.Ass. Veldkornet
Roos, P. P.Ass. VeldkornetVan der Heyde, H. A. P. D.VeldkornetWessels, C. J.Kommandant
Ross, A.KommandantVan der Merwe, H. F. P.KapteinWessels, G. D. J.Veldkornet
Rossouw, P. A.Luitenant en Adj.Van der Merwe, J. C.VeldkornetWessels, J. A.Ass. Veldkornet
Roux, P. D. A.VeldkornetVan der Merwe, J. F.VeldkornetWessels, J. B.Luitenant
Row, J. B.LuitenantVan der Merwe, J. H.Ass. Veldkornet en Adj.Wessels, J. H.Veldkornet
Rykaart, C.Veldkornet en Adj.Van der Merwe, J. P.LuitenantWessels, J. J. P.Kaptein
  Van der Merwe, W. J. E.VeldkornetWessels M. H.Veldkornet
Saenger, J.Ass. VeldkornetVan der Spuy, S. J.Luitenant en Adj.Wessels W. H.Veldkornet
Schabort, D. W.LuitenantVan der Walt, J.VeldkornetWessels M. H.Ass. Veldkornet
Scheepers, D. du P.VeldkornetVan der Westhuizen, G. J.Ass. VeldkornetWiggett J. H.Veldkornet
Schelesbusch, J. A.VeldkornetVan Deventer, D. J. C. B.KommandantWolmarans, F. G. A.Kommandant
Schoeman, D. J.KommandantVan Deventer, J. J.LuitenantWolmarans, G. J. M.Veldkornet
Schoeman, P. J.VeldkornetVan Deventer, J. L.Vecht GeneraalWolmarans, J. F.Majoor
Schoeman, S. C.Luitenant en Adj.Van Dijk, K. P.Veldkornet en Adj.Wolmarans, J. M. A.Luitenant en Adj.
Scholtz, J.VeldkornetVan Graan, J. F.VeldkornetWolmarans, M. J.Kommandant
Schonfeldt, A. J.LuitenantVan Heerden, B. I. J.KommandantWolmarans, M. J.Ass. Veldkornet
Siemssen, F. H.KapteinVan Heerden, J. J.Luitenant  
Sim, N. C.Kaptein  Yssel, D. J.Veldkornet
Simons, A. V.Veldkornet  Yssel, S. J. G.Krijgskommissaris

It is unfortunate that the names of the Commandos to which the Officers belonged are not given, for in fourteen cases it would appear that duplications may have occurred: viz. W. J. Botha (Veldkornet), F. J. Cronjé (Veldkornet) and some twelve other names. The names given above have been otained from the Union of South Africa official year books numbers 6 to 10.

The Chief of Defence Force Administration, Defence Headquarters, Pretoria, South Africa, advised on 16th March, 1967 (Reference HWA 668/10/5/3/4, HWA 668/10/5/4 and HWA 114/22/1) that no Decorations were awarded after 31st December, 1946.

The writer can find no reference in the Union of South Africa Official Year Book of 1946 that any awards were made in that year. In fact no year book, apart from those already mentioned, namely numbers 6 to 10, has any reference at all to this fine Decoration.

The same Defence Department also advises:
(1) that these awards are no longer being made to claimants or their dependants;
(2) that no unissued or unclaimed specimens of the Decoration are available to collectors.

The 591 awards of this Decoration were made as follows:

Kommandant Generaal1
Vecht Generaal21
Kommandant91
Assistent Kommandant Generaal 5
Generaal 3
Assistent Vecht Generaal 1
Laager Kommandant 2
Assistent Hoof Kommandant 3
Majoor 3
Kaptein56
Kaptein en Adjudant28
Majoor Hoof Stafofficier 1
Kaptein Hoof Stafofficier 1
Luitenant Sekretaris 1
Luitenant en Adjudant36
Veldkornet 164
Luitenant 67
Assistent Veldkornet 68
Veldkornet en Adj.18
Hooftelegrafist 1
Assistent Veldkornet en Adjudant11
Krijgskommissaris 2
Assistent Hoofkommissariat 1
Hoofheliografist1
Posmeestergeneraal1

It may be of interest to know the order of seniority of ranks in the lists quoted herein and the letter of 16th March, 1967 from Defence Headquarters, Pretoria, already under reference is quoted:
"(1) The order of seniority of ranks mentioned in your enquiry can be classified as follows:

(a) Oranje Vrystaat (Republic of the Orange Free State):
(i) Hoofdkommandant
(ii) Assistent Hoofdkommandant.

(b) Zuid-Afrikaansche Republiek (South African Republic, i.e. the Transvaal -- the Citizens Force):
(i) Kommandant Generaal
(ii)Vechtgeneraal
(iii) Assistent Vechtgeneraal
(iv) Kommandant
(v) Veldkornet
(vi) Assistent-Veldkornet

(c) Staats-artillerie van de Zuid-Afrikaansche Republiek (State Artillery of the South African Republic):
(i) Luitenant-Kolonel-Commandant
(ii)Majoor
(iii) Kaptein
(iv) Eerste Luitenant
(v) Tweede Luitenant

(For further information regarding the "Staats-artillerie" see ACT 1 of 1896, published in the Government Gazette of the Zuid-Afrikaansche Republiek", page 755.)

(d) Laager Kommandant -- This rank was only applicable during the war time and this officer was in charge of the laager.

(e) The following titles were appointments as distinct from military ranks:
(i) Krygskommissaris
(ii)Assistent Hoofd Kommissariaat
(iii) Posmeester Generaal
(iv) Hoofd Telegrafist
(v) Hoofd Heliografist

(f) The undermentioned are military persons with a military rank carrying out certain tasks although these could be carried out by persons with ranks differing from those mentioned. In other words a:
(i) "Luitenant Sekretaris" might perhaps just as well have been a
(ii) "Kaptein Sekretaris."

The following combinations partly showing a distinct military rank are:
(i) Majoor Hoof Stafoffisier
(ii)Luitenant Sekretaris
(iii) Luitenant Adjudant
(iv) Veldkornet en Adj.
(v) Assistent Veldkornet en Adj.."

(EDITOR'S NOTE: It is indeed a great pity that the names of the Commandos, in which the holders of the D.T.D. served, are not known at time of going to press. The Museum would welcome any information from descendants of the holders, members of the Society, and other readers, which would help to identify these commandos. Mr. D. R. Forsyth, who is the Society's Chairman, is to be congratulated on this excellent article, which is obviously the result of much painstaking research.

As we go to press, the Author has advised that further research has disclosed another 64 awards made prior to 31st December, 1946. The 64 names have nowhere been published. However, our next issue will carry details of these further awards. - EDITOR).


In January 2005 the following e-mail was added:
I am footnoting a translation of the account of the life, death and reburial (Leven en Herbegrafenis, Brink JN, 1904) of my great-great grandfather Ignatius Stefanus Ferriera and came across the Society's page on the DTD. The page ends with an invitation to identify the commandos from which the recipients were drawn.

I can offer three:
IS Ferreira (noted as Majoor but died as Vechtgeneraal of the OFS 18 Feb 1900) was from Ladybrand district and had been commandant of that commando prior to his promotion on 10 Dec 1899. Ferreira was, at the time of his death, Hoofdcommandant of the OFS. On his death he was replaced by CR de Wet.

Jan N Brink adjutant of the Ladybrand Commando and author of Oorlog en Ballingskap (noted at http://www.biddulphsberg.com/english/about/history/battle.html as well as Leven en Herbegrafenis

Jan Crowther Vechtgeneraal succeeded IS Ferreira as Commandant of the Ladybrand Commando. He is noted at the same site as Brink and spoke at Ferreira's re-interrement.

Conrad Schubert
Captain
Yellowknife, NWT
Canada


Return to Journal Index OR Society's Home page

South African Military History Society / scribe@samilitaryhistory.org